REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY W JANKOWICACH

1. Świetlica jest miejscem spotkań wszystkich mieszkańców wsi Jankowice.
2. Przebywając w świetlicy zachowujemy się kulturalnie:
    a. nie używamy słów wulgarnych, obraźliwych,
    b. nie stosujemy przemocy,
    c. dbamy o pomieszczenia oraz wyposażenie świetlicy.
3. Do wszystkich zwracamy się z szacunkiem. 
4. Każdorazowo pozostawiamy po sobie porządek.
5. Sprzątanie pomieszczeń świetlicy oraz terenu przed obiektem, wykonują wszyscy użytkownicy, zgodnie z harmonogramem. 
6. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga opiekun świetlicy, a do czasu jego wskazania osoba aktualnie sprawująca opiekę nad użytkownikami świetlicy.

Uwaga!

Na terenie świetlicy zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, oraz przebywania w stanie po spożyciu alkoholu.

Opiekun: Michał Pilch