REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W JANKOWICACH

Załącznik do Uchwały nr 7
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jankowice
z dnia 16 kwietnia 2011 r.

1. Cmentarz jest własnością parafii Świętego Marcina w Marcinkowicach.
2. Zarządcą cmentarza jest Rada Cmentarza wsi Jankowice, wybrana na Zebraniu
Wiejskim.
3. Czas i rodzaj pogrzebu uzgadnia się z Proboszczem Parafii Św. Marcina
w Marcinkowicach.
4. Rezerwacja miejsc pochówku musi zostać uzgodniona i potwierdzona pisemnie z Radą Cmentarza. W rezerwacji określa się osobę dokonującą rezerwacji, osobę dla której przeznaczone jest miejsce pochówku , rodzaj grobu i jego miejsce.
5. Nie pobiera się opłaty za pochowanie mieszkańca zameldowanego w dniu śmierci
w Jankowicach. Również za rezerwację miejsca pochówku dla osób zameldowanych
w Jankowicach nie pobiera się opłat.
6. Za pochowanie innych osób na cmentarzu w Jankowicach oraz za rezerwację miejsca pochówku, pobierane są następujące opłaty:
  a) 500 zł od pochówku,
  b) 100 zł za rezerwację miejsca pochówku na 5 lat,
7 . Za wejście na teren cmentarza firmy pogrzebowej w celu pochówku lub ekshumacji oraz firmy kamieniarskiej w celu budowy nowego nagrobka pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. 
8. Wszelkie wniesione opłaty będą przeznaczane wyłącznie na potrzeby utrzymania
cmentarza. Opłaty będą pobierane przez Radę Cmentarza, która będzie dysponowała
zgromadzonymi pieniędzmi.
9. Klucz od bramy cmentarza zostanie wydany przez Radę Cmentarza rodzinie zmarłego, firmie pogrzebowej, lub kamieniarzowi po wpłacie stosownej opłaty, lub wadium.
10. Ustala się następujące wymiary i odstępy między grobami:
  a) dla zwłok dzieci do lat sześciu:
    długość, 2 m szerokość, 1 m; odstępy z każdego boku po 0,5 m;
  b) dla pozostałych zwłok:
    długość 2,0 m; szerokość 1,0 m; odstępy z każdego boku po 0,5 m;
  c) dla urn z prochami zwłok:
    długość 0,6 m; szerokość 0,4 m; odstępy z każdego boku po 0,4 m;
11. Należy uzyskać zgodę Rady Cmentarza na Wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, a zwłaszcza na:
  – pogrzeb, ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
  – budowę nowego pomnika,
  – remont pomnika, tj. naprawa, wymiana płyty, tablicy itp.,
  – budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.
12. Na czas wykonywania wszelkich prac na cmentarzu należy u przedstawiciela Rady
Cmentarza wpłacić wadium w wysokości 300 zł. Jeżeli w czasie wykonywania prac nic nie ulegnie zniszczeniu, a odpady i śmieci związane z przeprowadzonymi pracami
zostaną usunięte, wadium podlega zwrotowi. Z wpłaty wadium zwolniony jest opiekun cmentarza.
13. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w przeznaczonym na ten cel kontenerze. Pozostały po remoncie lub rozbiórce nagrobka gruz i beton należy we własnym zakresie wywieźć z cmentarza.
14. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie i soboty
w godzinach od 7.00 do 17.00, po otrzymaniu zgody Rady Cmentarza i wpłaceniu
wadium.
15. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona.
16. Zabrania się:
  – wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zgody Rady Cmentarza,
  – Wprowadzania zwierząt, zanieczyszczana cmentarza,
  – samowolnego nasadzania i usuwania drzew i krzewów.
17.osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju,
porządku i czystości.
18. Na terenie cmentarza zabroniony jest handel i wszelkie czynności naruszające powagę tego miejsca.
19. Regulamin obowiązuje od 17 kwietnia 2011 r.